Februar 2013 - Niclas Holst Sonne

Aktieløn og personlige holdingselskaber

Muligheden for at placere aktieløn i personlige holdingselskaber

Med virkning fra 1. januar 2013 blev en ændring af reglerne om beskatning af selskabers avancer på aktiebesiddelser på mindre end 10% i unoterede selskaber (herefter "porteføljeaktier") gennemført. Sådanne avancer er fremover skattefri (ligesom tab ikke er fradragsberettigede).

Lovændringen gør for så vidt angår beskatningen af aktieavance op med den sondring mellem skattepligtige porteføljeaktier (ejerandele på mindre end 10%) og skattefritagne datterselskabsaktier (ejerandele på 10% eller derover), der blev indført ved skattereformen i 2009. Udbytter fra porteføljeaktier er fortsat skattepligtige.

Ændringen af reglerne tilbage i 2009 resulterede i, at det ikke længere var attraktivt for medarbejdere at placere warrants og optioner ("aktieinstrumenter"), som de havde modtaget som led i deres ansættelsesforhold, i personlige holdingselskaber, idet avancen ville blive skattepligtig indkomst for selskabet. En række aktieinstrumenter blev af samme grund i forbindelse med lovændringen overdraget eller udloddet fra holdingselskaber til medarbejderne personligt.

Den netop vedtagne ændring af reglerne – sammenholdt med ophævelsen af de hidtil eksisterende skattebegunstigende incitamentsordninger i ligningslovens § 7 H – har aktualiseret overvejelserne omkring muligheden for at placere aktieinstrumenter i personlige holdingselskaber frem for i personligt regi.

Det kan således efter omstændighederne være skattemæssigt fordelagtigt at placere aktieinstrumenterne i personlige holdingselskaber. Dette uddybes i det følgende:

  • Gevinst på aktieinstrumenter, der ejes personligt af medarbejderne, beskattes som lønindkomst (med op til ca. 56,2%). Beskatningen sker på det tidspunkt, hvor aktieinstrumenterne enten sælges eller udnyttes. Beskatningsgrundlaget opgøres som differencen mellem udnyttelseskursen og den underliggende værdi af de aktier, der modtages ved udnyttelsen.
  • Et personligt holdingselskab bliver normalt hverken beskattet i forbindelse med udnyttelsen af warrants/optioner eller i forbindelse med det efterfølgende salg af aktierne. Medarbejderen bliver først beskattet, i takt med at der foretages efterfølgende udlodninger fra selskabet, ligesom beskatning sker som aktieindkomst med en maksimal skattesats på 42%.

Sammenfattende kan det konstateres, at anvendelsen af et personligt holdingselskab både muliggør en udskydelse af beskatningen og samtidig reducerer skattesatsen.

Der er imidlertid ingen roser uden torne. Der skal således tages højde for en række faldgruber, ligesom anvendelsen af holdingselskaber i visse situationer kan medføre væsentlige negative skattemæssige konsekvenser.

I det følgende sættes fokus på en række af de væsentlige forhold, der skal tages i betragtning ved overvejelserne omkring overførsel af eksisterende aktieinstrumenter fra personligt regi til et holdingselskab.

Aftalegrundlaget og muligheden for at overdrage aktieinstrumenter

Eksisterende aktieinstrumenter vil normalt være tildelt medarbejderen personligt og ofte som led i mere generelt udformede incitamentsprogrammer, som enten omfatter en bred kreds af medarbejdere i arbejdsgiverselskabet eller en nærmere defineret kreds af nøglemedarbejdere.

En overdragelse til et personligt holdingselskab kan derfor være udelukket i medfør af bestemmelserne i incitamentsprogrammet eller alternativt være betinget af en konkret godkendelse fra selskabets ledelse eller bestyrelse.

Det bør derfor i det enkelte tilfælde undersøges, hvorvidt en overdragelse til et personligt holdingselskab vil være i overensstemmelse med vilkårene i incitamentsprogrammet.

Omkostninger til driften af et holdingselskab

Der er visse omkostninger forbundet med etableringen og den efterfølgende drift af et holdingselskab. Medarbejdere, der ikke i forvejen har et personligt holdingselskab, bør tage disse omkostninger i betragtning ved vurderingen af, om det er økonomisk rentabelt at anvende et holdingselskab.

Beskatning af medarbejderen i forbindelse med overdragelsen

Overdragelsen af et eksisterende aktieinstrument fra medarbejderen til et personligt holdingselskab udløser beskatning hos medarbejderen af værdien af den overdragne aktieløn (med op til ca. 56,2%). Tilsvarende vil der blive udløst lønbeskatning, hvor medarbejderen i forbindelse med etableringen af et nyt incitamentsprogram fra begyndelsen får mulighed for at placere aktieinstrumenterne i et holdingselskab.

Ved overdragelsen skal medarbejderen derfor sikre sig, at der beregnes og selvangives den korrekte værdi af aktieinstrumentet, som medarbejderen skal beskattes af. Beskatningen ved overdragelsen er personlig indkomst for medarbejderen (med op til ca. 56,2%).

Beskatningen på overdragelsestidspunktet medfører, at medarbejderne får en likviditetsbelastning på et tidspunkt, hvor der ofte endnu ikke er mulighed for hverken helt eller delvist at realisere nogen gevinst. Endvidere kan det være forbundet med praktiske udfordringer at beregne værdien af aktieinstrumentet.

Det er desuden væsentligt at være opmærksom på, at betingelserne i aftalegrundlaget for medarbejderens udnyttelse af aktieinstrumenterne eventuelt aldrig opfyldes (blandt andet på grund af fratrædelse eller manglende performance i arbejdsgiverselskabet), ligesom den økonomiske udvikling kan betyde, at det ikke er attraktivt at udnytte aktieinstrumenterne på udnyttelsestidspunktet. I disse situationer er der på overdragelsestidspunktet sket en beskatning hos medarbejderen af værdien af aktieinstrumenterne, som aldrig bliver realiseret. Da holdingselskabet enten ikke vil kunne fradrage tabet, eller ikke vil have nogen anden indkomst at modregne tabet i, resulterer dette i et rent skattemæssigt tab.

Holdingselskabets betaling for aktieinstrumentet

Det er væsentligt at sikre sig, at det personlige holdingselskab betaler en købesum til medarbejderen svarende til markedsværdien for aktieinstrumenterne ved overdragelsen.

Overdrages aktieløn til det personlige holdingselskab uden betaling, vil det skattemæssigt være et udtryk for, at medarbejderen yder et såkaldt "skattepligtigt tilskud" til selskabet, som selskabet skal beskattes af med den til enhver tid værende selskabsskattesats (pt. 25%). Beskatningsgrundlaget opgøres til den beregnede værdi af aktieinstrumentet, der er lagt til grund ved beskatning af medarbejderen.

Fastsættes købesummen derimod til et beløb, der overstiger handelsværdien, vil der kunne blive tale om beskatning af en maskeret udbytteudlodning hos medarbejderen, der beskattes som aktieindkomst med op til 42%.

Utilsigtede skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og holdingselskabet som konsekvens af en forkert værdiansættelse kan undgås ved at gennemføre overdragelsen som et apportindskud i forbindelse med en kapitalforhøjelse i holdingselskabet.

Beskatning af holdingselskabets gevinst på optioner og warrants

Fra og med overdragelsestidspunktet sker der en eventuel beskatning af efterfølgende ændringer i værdien af aktieinstrumenterne i holdingselskabets regi i overensstemmelse med de skatteregler, der finder anvendelse for selskaber.

Som indledningsvist nævnt er selskaber fra og med 1. januar 2013 ikke skattepligtige af avancer fra køb og salg af aktier i unoterede selskaber. Det kan således konstateres, at der ikke sker beskatning af værdiudsving, der finder sted fra tidspunktet for holdingselskabets efterfølgende udnyttelse af aktieinstrumentet til tegning/køb af aktier i arbejdsgiverselskabet og frem til det efterfølgende salg af aktierne.

Der skal imidlertid også tages højde for den ændring af værdien, der kan henføres til perioden fra holdingselskabets erhvervelse af aktieinstrumenterne og frem til den efterfølgende udnyttelse.

Udgangspunktet er, at holdingselskabets fortjeneste eller tab på et aktieinstrument ikke særskilt beskattes i forbindelse med udnyttelsen heraf til tegning/køb af aktier.

En væsentlig undtagelse til denne hovedregel er situationer, hvor et aktieinstrument skal beskattes særskilt efter kursgevinstlovens regler om finansielle instrumenter. Er dette tilfældet, skal aktieinstrumentet løbende beskattes efter lagerprincippet i kursgevinstloven, hvilket indebærer, at der ved udløbet af det enkelte indkomstår skal foretages en værdiansættelse af aktieinstrumenterne, ligesom gevinster vil være skattepligtige for holdingselskabet. En beskatning efter reglerne om finansielle kontrakter er meget uhensigtsmæssig og bør undgås.

Ved anvendelsen af reglerne om finansielle kontrakter skal der sondres mellem optioner og warrants. I forhold til optioner er det en forudsætning for at undgå beskatning som en finansiel kontrakt, at aftalen i henhold til det indgåede aftalegrundlag kun kan opfyldes ved levering (og ikke ved differenceafregning), samt at der faktisk ikke sker en afståelse. I modsætning hertil vil reglerne om finansielle kontrakter ikke finde anvendelse i forhold til warrants – uanset om aftalegrundlaget indeholder en mulighed for differenceafregning, og/eller om warrants faktisk afstås af holdingselskabet.

Beskatning ved holdingselskabets tilbagesalg til arbejdsgiverselskabet

I en række incitamentsprogrammer er der indsat bestemmelser om, at medarbejderen i forskellige situationer er forpligtet til at tilbagesælge enten selve aktieinstrumenterne eller de aktier, som er tegnet ved udnyttelse af aktieinstrumenterne, til arbejdsgiverselskabet.

Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at et tilbagesalg fra holdingselskabet til arbejdsgiverselskabet (eller arbejdsgiverselskabets datterselskab) af enten warrants eller aktier skattemæssigt behandles som en skattepligtig udbytteudlodning, medmindre de danske skattemyndigheder konkret meddeler dispensation til at behandle salget som en skattefri aktieafståelse. En sådan dispensation vil normalt forudsætte, at afståelsen omfatter samtlige medarbejderens aktier i arbejdsgiverselskabet.

Havde de selv samme warrants eller aktier været ejet af medarbejderen personligt, ville et tilbagesalg altid blive behandlet som en aktieafståelse, hvorfor det ikke ville være nødvendigt at indhente en dispensation fra de danske skattemyndigheder.

Et tilbagesalg af optioner vil ikke blive behandlet som en skattepligtig udbytteudlodning. Tilbagesalget vil derimod som ovenfor beskrevet resultere i, at fortjenesten bliver skattepligtig som en gevinst på en finansiel kontrakt.

Arbejdsgiverselskabets fradragsret

Højesteret fastslog i 2002 i en principiel dom vedrørende Coloplast, at et arbejdsgiverselskab normalt har skattemæssig fradragsret for udgifter til aktieløn opgjort som differencen mellem udnyttelseskursen og handelsværdien af de tegnede/købte aktier på udnyttelsestidspunktet.

Fradraget for arbejdsgiverselskabet modsvares af, at medarbejderen lønbeskattes af et tilsvarende beløb. I forbindelse med en overdragelse af aktieinstrumenterne til et holdingselskab, bliver der imidlertid gjort op med lønbeskatningen på overdragelsestidspunktet, idet værditilvæksten fra og med overdragelsen beskattes i selskabet (og dermed som hovedregel bliver skattefritaget).

Spørgsmålet herefter er, hvorvidt medarbejderens afståelse af aktieinstrumentet får afledte konsekvenser for selskabets fradragsret for udgiften på det efterfølgende udnyttelsestidspunkt. Der kan med rette argumenteres for, at arbejdsgiverselskabets fradragsret ikke skal påvirkes af medarbejderens overdragelse til et holdingselskab, idet udgiften uændret har karakter af en lønomkostning. Modsat kan det ikke udelukkes, at de danske skattemyndigheder vil søge at indtage det standpunkt, at udgiften mister sin driftsomkostningskarakter ved overdragelsen til holdingselskab.

Spørgsmålet er så vidt ses uafklaret i retspraksis. For et arbejdsgiverselskab, som enten overvejer at indarbejde en mulighed for at placere aktieinstrumenter i medarbejdernes personlige holdingselskaber i forbindelse med etableringen af en ny incitamentsordning, eller som modtager en henvendelse fra medarbejdere, der ønsker at overdrage eksisterende aktieinstrumenter til et holdingselskab, bør de eventuelle afledte skattemæssige konsekvenser tages i betragtning.

Aktieoptionsloven

Uanset om medarbejderen har placeret et eksisterende aktieinstrument i et personligt holdingselskab eller ej, finder aktieoptionslovens regler anvendelse, herunder reglerne om medarbejderens eventuelle ret til at bevare aktieinstrumentet efter fratræden.

Sammenfatning og perspektivering

Som det fremgår af gennemgangen kan der efter omstændighederne være væsentlige fordele forbundet med at placere aktieinstrumenter i medarbejdernes personlige holdingselskaber som alternativ til at eje dem i personligt regi.

En række faldgruber og skattemæssige udfordringer skal dog tages i betragtning ved vurderingen af, hvad der i den konkrete situation er den optimale ejerstruktur. Da reglerne på området er komplekse, vil det være anbefalelsesværdig at indhente rådgivning i forbindelse med overvejelser om ændring af ejerstrukturen.

Udover skatteudskydelse er den væsentligste motivation for at flytte ejerskabet til et personligt holdingselskab at minimere lønbeskatningen og dermed opnå, at gevinsten i sidste ende i videst muligt omfang beskattes som aktieindkomst med en marginal skattesats på 42% (i stedet for op til 56,2%).

Dette resultat kan imidlertid også opnås uden at skulle flytte ejerskabet til holdingselskaber, forudsat at selve incitamentsprogrammet struktureres anderledes end i de gængse programmer, hvor aktieinstrumenterne tildeles uden vederlag. En alternativ løsningsmodel, som vi ved flere lejligheder med succes har implementeret, er at lade medarbejderne betale markedsværdien af aktieinstrumenterne på tidspunktet for udstedelsen som alternativ til at få dem tildelt uden vederlag. Herved undgås enhver form for lønbeskatning. De i praksis anvendte værdiansættelsesprincipper indebærer, at modellen typisk vil forudsætte et begrænset likviditetsbehov hos medarbejderne. Modellen er derfor efter omstændighederne både anvendelig for incitamentsprogrammer, der alene henvender sig til ledende medarbejdere, og incitamentsprogrammer, der tildeles som led i en mere generel ordning.

Accura Tax har stor erfaring med strukturering og implementering af aktielønsprogrammer for både noterede og unoterede virksomheder og kan assistere i alle forløbets faser.

Hvis I ønsker en uddybning af ovenstående, eller har behov for konkret rådgivning om etablering eller tilpasning af eksisterende incitamentsordninger, er I meget velkomne til at kontakte Director Niclas Holst Sonne, niclas.holst@accuratax.dk, tlf. 3527 1712.